Talagang Majalis Ashra Saalis Muharam from Haideri ImamKot 1438H.J (2016-2017)

Zakir Ali Raza Khokar

Zakir Iqbal Shah Bajar

Zakir Sajid Shah

Zakir Muhstaq Shah

Zakir Baqir Naqvi 26 Muharam

Zakir Baqir Naqvi 27 Muharam

Zakir Baqir Naqvi 28 Muharam

Zakir Baqir Naqvi 29 Muharam

Zakir Baqir Naqvi 30 Muharam